Nyheter

______________________________________________________________________________________

 

Januar 2012

 

Man kan nå angi at alle utskrifter skal gå til skriver i stedet for forhåndsvisning.  Det vil si at ”Utskrift” kan være forhåndsvalgt i stedet for ”Forhåndsvisning”.  Hva man ønskes oppgis i Parametre.

Man kan velge Hovedoppgave, Korrigert oppgave eller Tilleggsoppgave ved innsending av MVA-oppgaven til Altinn.

Inngående saldo vises på direkte utskrift av balansekonti, fra forespørsel på skjerm, selv om årsavslutning ikke er foretatt.

Mulig å foreta utvalg både på kundenummer og fakturanummer ved purring.

Forhåndsvisning av purringer er nå mulig.

Det er mulig å legge inn flere epostadresser på en kunde ved å skille med semikolon.

Selgerstatistikk fordelt på varer.  Statistikken hentes fra fakturahistorikken.

Restordreliste med utvalg på leveringsdato.

Generell søk i ordreregisteret med bl. a. mulighet for å søke på innholdet i referanser og sendt pr.

Kontroll om posteringsjournalen skrives ut ved bokføring av fakturaer.

Kunne benytte opptil 999 forfallsdager.

Mobiltelefon skrives nå på ”Adresse liste” og ”Diverse liste” i tillegg til vanlig telefon.

Søkbarhet på kontakter i kunderegisteret.

Fakturaer som registreres på kunder med valutakode blir automatisk satt MVAfritt.

Løsning for utsendelse av EHF (efaktura) til offentlige myndigeter.

Kunne kjøre beregninger og avregninger avdelingsvis.  Hvis man kjører en godkjenning pr. avdeling vil man også kunne få både et konteringsbilag og bankliste pr. avdeling.

Det er igjen mulig å velge signering/ikke signering ved innsending av terminoppgaven til Altinn.

Import av timelister fra eksterne systemer.  Kontakt oss for teknisk beskrivelse.

 

Januar 2011

 

Etter at den nye versjonen er lagt inn er det nå mulig å oppdatere Admin 123 direkte fra internett. 
Dette krever et passord som vil bli distribuert hver gang det endres til alle som har registrert en epost adresse hos oss. Nederst på siste faktura ser du hvilken epost som er registrert hos oss. 
Har du ingen oppført kan du sende din epost adresse til post@admin123.no for at vi skal registrere dette.

Standard bakgrunnsfarge kan nå overstyres.  Dette kan lettere skille klienter.

Det kan nå angis MVA fritt i parametre.  Det blir da ikke mulig å fylle ut MVA kode i bilagsregistreringen ved uhell.

Hovedbok kan nå enklere overføres til Excel.

Purringer kan nå sendes på epost via Outlook.

Man kan nå lage nye tilbud, ordre og fakturaer på basis av fakturahistorikken. Den gamle fakturaen blir da ”mal” for den nye.

Kunne velge om markøren skal hoppe til varenummer eller avdeling ved registrering av ny ordre.

Det kan nå angis MVA fritt i parametre.  Det blir da ikke mulig å få fakturaer med MVA ved uhell.

Mulighet til å skrive ut en sekvens med fakturaer fra fakturahistorikk, i stedet som nå bare en og en.

Nye rapporter for utskrift av tilbudsreserve og leveringsplan for tilbud.

Mulig å gjøre utvalg på varegruppe ved ”lagertelling på liste”.

Overføringsfil til VISMA dannes automatisk ved utskrift av fakturajournal.

Mulighet for å sende lønnslipper direkte til alle lønnstagere på epost via Outlook.

Ved trekk for vareuttak på ansatte vil MVA koden til kontoen på lønnsarten følge med inn i regnskapet for ordinær MVA behandling.

Liste over arbeidstagere som i perioden når 20% stilling  (mer enn 362 timer totalt).  Disse arbeidstagere har krav på OTP.

Ved årsavslutningen varsles det hvilket år som avsluttes, slik at man skal unngå å feilaktig kjøre årsavslutning to ganger på rad.

 

Januar 2010

 

 Firmanavnet legges nå til på navnet til sikkerhetskopien.  Praktisk hvis man fører for flere klienter og tar sikkerhetskopi til en minnebrikke.  Det blir da lettere å finne fram rett kopi. (Gjelder ikke disketter).

Windows-”themes” er nå aktivert i Admin 123.  Det vil si at Admin 123 kan endre utseende i takt med det Windows-tema du velger.  Du må selv angi at Admin 123 skal følge temaer i parametre.  Bakgrunnsfargen kan likevel overstyres til grå.

Bakgrunnsbilde for Admin 123 kan angis i parametre. Dette kan lettere skille evt. klienter.

Ved automatisk bokføring av MVA-oppgave kan man nå angi ønsket bilagsnummer.

 Inngående saldo vises på balansekonti på skjerm selv om årsavslutning ikke er foretatt.

Ved innslag av fakturanummer i bilagsregistreringen (betaling fra kunde) vil også beløpet fra fakturaen hentes opp. (Kun ved integrasjon mot Admin 2)

Klokkeslett på balanse, råbalanse og driftsresultat.

 Kunne sende fakturaer på epost via Outlook ved fakturautskrift. (Aktiveres i parametre)

 Rutine for automatisk gjenoppretting av antall ”i ordre”, basert på hva som er faktisk registrert i ordrereserven legges inn i reindekseringsrutinen, hvis dette er aktivert i parametre.

Kunne velge fakturaformular som skal benyttes før utskrift. (Aktiveres i parametre)

Kunne velge om ”Vår ref.” skal kopieres eller ikke. (Aktiveres i parametre)

 Årstallet for kunde/vare statistikken vises nå i rapporthodet.

 Generell søk i vareregisteret

Bruttopriser vises i vareregisteret hvis man har nettofakturering.

 Fakturahistorikken ”snus” slik at de yngste kommer først. (Krever reindeksering).

Varens rabattgruppe vises nå på ordinære prislister.

Ved automatisk bokføring av lønn fra Admin 3 til Admin 1 kan man nå angi ønsket bilagsnummer.

Brutto skattbar lønn og feriepenger til gode (fra i fjor) fremkommer som egen sum på lønnslippen.

Fagforeningstrekket kan eksporteres til Excel-fil før godkjenning i menyen ”Data til Excel”

Det kontrolleres nå at personnummer ikke er benyttet tidligere.

 

Januar 2009

 Du kan nå velge hvor backuparkivet skal ligge, på en annen disk, på en server eller evt. en minnebrikke.

Klokkeslettet skrives på alle viktige journaler i tillegg til datoen.

Eget passord for kun lesetilgang (ikke kunne endre data i Admin 123).

Snarvei i menyen for fjernkontroll fra vår supportavdeling.

Mulighet for automatisk bokføring av MVA oppgaven.

Mulighet for utskrift av kontoutdrag rett til skriver fra forespørsel på skjerm.  Det utvalg som du ser på skjermen skrives ut.  Gjelder hovedbok, kunder og leverandør.

Ved bokføring av innbetaling, kan man nå angi fakturanummer i stedet for kundenummer, hvis fakturaen er bokført automatisk fra Admin 2.

Telefon nummer fremkommer på leverandørlisten.

Ved avkryssing av post mot post vil ”manuell tekst” ikke overskives.

Innsending av MVA oppgaven til Altinn.

Ved registrering/endring av ordre vil det nå tydelig kunne ses om pakkseddel eller ordrebekreftelse har blitt kjørt på ordren.

Dato for endring av priser vil framkomme på den enkelte vare.

Ved registrering av ny faktura, kopieres ”Vår ref.” fra foregående.

Kunne reaktivere gamle tilbud direkte fra ”Tilbudshistorikk” til nytt tilbud, ny ordre eller ny faktura.

Utskrift av egen epost-liste for kunder.

På kundelister kan man nå velge mellom de som har epost/ikke har epost/begge.

Det er nå en egen sumlinje for sum skattetrekk på lønnslippen.

Egen linje for feriepenger tilgode opptjent i fjor på lønnslippen.

Ved beregning av fagforeningskontingent vil det nå tas hensyn til grensen for skattefradraget.  Dette er kr. 3.600,- i 2009.

Automatisk signering av terminoppgave til Altinn.

 

Januar 2008

Ved Hjelp kan man nå velge mellom å få opp kapitlet direkte for den situasjon man står i (kontekst-sensitivt), eller man kan velge å få opp hele manualen på skjermen.

 

Det er nå mulig å legge inn passord for i det hele tatt å få åpnet Admin 123.

 

MVA oppgaven takler nå forskjellige satser på inngående og utgående MVA.  Noen brukere har behov for dette p.g.a. redusert fradragsrett for MVA og/eller spesielle MVA-satser.

 

 På bankavstemmingshjelpen kan man nå også søke på fra journalnummer og til journalnummer.

 

Det er nå åpnet for MVA føring på kontoklasse 1 og 2.

 

MVA oppgaven blir nå avrundet til hele kroner.

 

MVA spesifikasjonen av inngående MVA har nå bruddsum pr. konto.

 

Ved bokføring av OCR-innbetalinger fra BBS-fil, blir det nå skrevet en liste ved feil, de transaksjoner som er ok blir nå bokført, i stedet for at hele filen blir avvist.

 

I ordreregistreringen kan man velge om bare tilbud skal synes, ikke synes eller om alt skal synes.  Det blir da lettere å bla i/behandle tilbud om man har mange ordre liggende i ordreregisteret.

 

Leveringsplan.  Ved å oppgi til leveringsdato kan man ta ut liste over varer som skal leveres fram til oppgitt dato.  Dette vil plukkes fra alle ikke effektuerte ordre.  Lagerstatus vises også for de aktuelle varer.  Tilgjengelig fra ”Ordrereserve” i fakturamenyen.

 

Fakturahistorikk med utvalg på kundenr., fakturadato, selger, avdeling og prosjekt.  Statistikken hentes fra den lagrede fakturahistorikken.  Summert på nettobeløp, med bruddsum på sorteringskriteriet. (Kunde, selger, avdeling, prosjekt).

 

Lagerlokasjon vises sammen med lagerstatus nederst på ordreregistreringsbildet.

 

Ved utskrift av pakksedler fra fakturamenyen, dannes filen EDI.TXT, denne kan plukkes opp av et EDI-system f. eks. Winedi, for utskrift av fraktbrev og etiketter til frakt.

 

Ved å klikke på ”Levert til” eller ”Fakturanummer” vil fakturahistorikken bli sortert på henholdsvis ”Levert til” eller ”Fakturanummer” på skjermen.

 

Mulighet for å eksportere direkte fakturaer (kontantnota) til bl. a. Acrobat.  Kundens epostadresse legges automatisk på utklippstavlen, og kan derved limes inn i ”Til-feltet”.

 

Lønnsart kan merkes ”Ikke på lønnslipp”, disse artene vil da ikke framkomme på lønnslippsutskriften.  Slik kan man la være å skrive ut arter som er med bare for å få riktig arbeidsgiveravgiftberegning.  F. eks. artene for OTP.  Både trekkarten og lønnsarten må merkes på samme måte!

 

Ved beregning av feriepenger til ansatte over 60 år benyttes nå det regnskapsår som er satt i ”Perioder” i systemet i stedet for maskinens dato.  Dette kunne medføre feil hvis man førte desember lønn for foregående år i påfølgende år.

 

Ved valget ”Postering i Admin 1” kan du nå selv angi ønsket bilagsnummer.

 

Januar 2007

Ved ”Tilbakekopiering av sikkerhetskopi” vil det også komme opp varseltrekanter i tillegg til rød bakgrunn.  Da det fortsatt forekommer at det kopieres feil vei.

Dokumentasjon av MVA føringer uten MVA kode på MVA- dokumentasjonsrapporten.

Når man går inn i bilagsregistrering, og det finnes registrerte bilag, vil det sist førte bilaget vises, i stedet for som nå, det første.

Organisasjonsnummer skrives nå på kontoutdrag for reskontro, hvis det er utfylt.  (I henhold til krav i nye forskrifter)

Bedre utskriftsmuligheter av tilbud:  Fra og til kundenummer, fra og til leveringsdato, kun nye tilbud/gamle/begge.

Mulighet for strek-koder på vareetiketter

Prisliste med bilde/tekst 

Utvalg av kundeutskrifter med hensyn på omsatt vare innenfor et tidsintervall.  (Hvem har kjøpt denne eller de varer i et tidsrom)

 Kvitteringsliste for at godkjenning er foretatt

 Kvitteringsliste for at nullstilling av skattetermin er foretatt

 Automatisk sikkerhetskopi til harddiskarkivet ved godkjenning.

 Kolonnen ”Herav diett” endres til ”Diett / Feriep.”

 

Januar 2006

    Man kan nå velge å få bruddsum på ønsket periode i alle rapporter med kontoutdrag: Hovedbok, kunder og leverandør.  Bruddsummen kan velges for månedlig, 2 månedlig, kvartal, etc.. 

Utskrift av moms-spesifikasjon.  Alle posteringer som i en MVA-periode utgjør fradragsberettiget MVA vil skrives ut.  Dette dokumenterer fradragsberettiget MVA i henhold til de nye forskriftene til regnskapsloven.

Man kan nå legge inn organisasjonsnummer på både kunder og leverandører.

  Det er lagt inn en generell søkemulighet i kunderegisteret.  Man kan derved søke på tekst som forekommer "inne" i kundenavn, i notat, i adresse etc.  Det vil vises en liste på skjerm over alle treff.

  Bedre utvalgsmulighet ved utskrift fra kunderegisteret.  Samme utvalgsmulighet som var lagt inn i statistikk er nå også lagt til de vanlige adresselister.

  Ny rapport med leveringsadresser.  

Man kan nå slå opp på enkeltbilag på skjerm, dette gjøres via "Konto på skjerm", ved å dobbelklikke på en bilagslinje, vil hele bilaget vises på skjermen.

 Kunne slå inn tellet i lager rett inn på en liste på skjermen, i stedet for å hente opp en og en vare.

  Prosjekt er nå klart for bruk i lønnsystemet, det vil fordeles prosjektvis på konteringsbilaget og også posteres automatisk på prosjekt hvis lønnsystemet er integrert med regnskapet (Admin 1)

  Rubrikk for pensjonsytelser kan fylles manuelt inn ved utskrift av følgeskriv LT.

Det er lagt inn spesielle lønnsarter for myndighetenes krav til innrapportering av refusjon av sykelønn.  Dette for å kunne rapportere krav på refusjon av arbeidsgivaravgift av refunderte sykepenger.

 

Januar 2005

  Bedre epost integrasjon.  Epost ved å klikke på epostadressen automatisk alle steder der epost forekommer.  (Kunder, leverandører, selgere, kontakter, ansatte)

  Bedre klient håndtering.  Alle klienter kan nå legges inn i samme system.  Disse velges ved starten av systemet fra en liste.  Dette gir også mulighet for bare å oppdatere kun et program, ikke alle enkeltklienter, videre at man bare har behov for en snarvei. Nye klienter kan enten opprettes manuelt, eller leses inn via sikkerhetskopi, eller kopieres inn via en eksisterende mappe på maskinen.

Ny versjon kan nå leses direkte inn fra hovedmenyen.  Man slipper altså egen snarvei for dette.

   Kunne velge disk og mappe selv, ved sikkerhetskopiering.  Man kan nå altså ta sikkerhetskopi rett til og fra en USB-minnebrikke f. eks.

 Man kan nå logge seg rett inn på www.altinn.no fra Admin 123

 Kunne velge om man vil starte med full eller standard skjerm.  Admin 123 husker nå den skjermstørrelsen som ble foretrukket ved avslutning, og starter opp med samme størrelse.

 Mulighet for automatisk å lagre gammelt regnskapsår ved årsavslutningen, samt mulighet for å gå inn i dette regnskapsåret senere.  Den nye regnskapsloven krever at man skal ha regnskap lagret elektronisk i 3,5 år.

Mulighet for å legge inn organisasjonsnummer på leverandører.

Man kan nå registrere restordre allerede på ordretidspunktet.

Kunne søke på fakturanummer i fakturahistorikk.  Kunden med det rette fakturanummer hentes da frem.

 Det er nå mulig å endre fra effektuert ordre tilbake til ordre (når faktura ikke er skrevet ut)

 Masseutsendelse av epost fra Admin 2 basert på epostadresser i kunderegisteret.  Alle utvalgte epostadresser blir kopiert over til utklipstavlen slik at man kan lime adressene inn i til, kopi eller blindkopi feltene på outlook.

 Skjemautskrift av følgeskriv til lønns-og trekkoppgave.  (Blanketten skrives ut ferdig utfylt på hvitt papir)

 Skjemautskrift av terminlisten for skatt og arbeidsgiveravgift. (Blanketten skrives ut ferdig utfylt på hvitt papir)

Man kan nå legge flere elektronske terminlister på samme fil ved innsendelse.

Komplett hjelpesystem er nå inkludert.  Ved å trykke på hjelp vil systemet slå opp på riktig kapittel (i forhold til hvor i systemet du står) i manualen på skjerm.  Kapittelet kommer da opp i acrobat reader, og kan til og med skrives ut!  Hjelpesystemet forutsetter at acrobat reader (gratis) er installert på maskinen.  Hjelpesystemet er ikke tilgjengelig via nedlastning fra nett, kun via distribusjon av nye versjoner på CD-ROM til lisensierte brukere.

 

Januar 2004

Escape-knappen (Esc på tastaturet øverst til venstre) er nå innført som tast for å lukke alle vinduer, hvor det er tillat å avslutte.  Vi minner om menyvalget ”Tastatur” helt øverst hvor man kan finne tastaturalternativer til musebruk.  For å skifte mellom et rutenett og andre data kan man benytte <Ctrl>+<TAB>.

 Hvis man velger utskrift til skriver fra en forhåndsvisning av utskrift vil man nå få mulighet til å velge hvilken skriver man ønsker utskriften på.

Alle rapporter kan nå eksporteres til Word, Acrobat PDF, Excel eller HTML (internett) format.  Det forusettes at Word 2000, Excel 2000 eller senere er installert for å eksportere til disse.  Det vil dermed være mulig å sende rapportene som epost.  Acrobat er det mest kompakte formatet (gir små filer å sende).  Forutsetter rimelig ny versjon av nettleser og Acrobat.

Det er laget snarvei til Windows utforsker og internett (www.admin123.no) på hovedmenyen til Admin 123.   Utforsker starter i programmappen til Admin 123.

På hovedmenyens tittellinje er det satt inn den aktuelle programmappen og den aktuelle datamappen som benyttes av Admin 123 under kjøringen.

I parametre under diversefliken er det nå en egen verdi for venstremarg i 100dels tommer.  Dette bevirker at alle rapporter nå kan settes med en venstremarg for bedre å sette av plass til hulling.  Det er avhengig av skrivertype hvilken verdi som gir godt resultat.  På en blekkskriver vil en få en fin marg med en verdi mellom 40 og 60.

Man kan nå velge konto på skjerm fra kartoteksvedlikeholdet på hovedbok, kunder og leverandører.  Man slipper altså f. eks. å velge Utskrifter  - Kunder – Konto på skjerm, hvis man først står i et kundebilde.  

Ved post mot post avkryssingen returnerte man ikke alltid til rett linje i bilagsregistreringen, dette er nå rettet.  Man vil nå returnere til neste linje etter en avkryssing.

I kundekartoteket er det nå mulig å skrive ut en liste med kunder og tilhørende notater.  Man kan velge mellom kun kunder med notater eller alle.

Når utskrift av kontoutdrag går over en side vil kontonummer og navn gjentas øverst på neste side.  Dette gjelder både hovedbok, kunder og leverandører.

Ved utskrift av kontoutdrag hovedbok/hovedbok med avdeling er det nå mulig å sortere på bilagsdato innenfor regnskapsperioden.  Dette vil lette arbeidet med bankavstemming.

Det er nå mulig å legge inn passord i regnskapet for alle brukere.  Dette var bare mulig i flerbrukerversjonen tidligere.  Dette valget er satt inn i Utskrifter Hovedbok.

Det er nå lagt inn mulighet for passord for tilgang til lagerholdsmenyen.  Dette for å hindre uvedkommende i å ”justere” lagerbeholdningen.

Kundekartoteket har nå fått en egen rubrikk for leveringsadresse.  Så lenge fakturadresse og leveringsadresse er like vil leveringsadressen automatisk oppdateres som lik fakturadressen.  Hvis leveringsadressen endres vil man ha en fakturadresse og en leveringsadresse.  Dette gjelder bare når kjedenumemmeret ikke er i bruk.  Fakturadressen skrives på faktura, leveringsadressen skrives på pakkseddel og ordrebekreftelse.

Man kan nå velge konto på skjerm fra ordreregistreringen hvis man har en kunde fremme.  Man slipper altså f. eks. å velge - Regnskapsmenyen - Utskrifter  - Kunder – Konto på skjerm, hvis man først har en kunde framme i ordrebildet.  (Må da også ha Admin 1)

I ordreregistreringen kan man nå trykke på funksjonstasten F12 for å gå direkte fra hvor som helst på registreringsbildet til varelinjene.  Dette sparer musebruk og tastaturbruk.

Valutafakturering:  I postnummerkatalogen kan man legge inn landkoder og land, samt krysse av rubrikken for valuta.  Når valuta er avkrysset kan man legge inn valutakode og kurs.   Når en ordre registreres på en kunde som har landkode med valuta, regnes prisen ifra vareregisteret automatisk om til ønsket valuta i.h.t. kursen.  Den kursen som gjaldt ordredato vil følge ordren helt til bokføring.  Ved bokføringen benyttes samme kurs for å regne tilbake til NOK.  Fakturaen posteres altså i NOK.  Ved innbetalingen i valuta må det foretas en gevinst/tap beregning mot en agiokonto i regnskapet.

I kundekartoteket er det nå mulig å skrive ut en liste med kunder og tilhørende notater.  Man kan velge mellom kun kunder med notater eller alle.

Det er nå mulig å eksportere rådata, for et kalenderår ad gangen, fra statistikkdatabasen for kunde/vare-statistikken over til Excel.  Vareummer, varegruppe, kundenummer, kundekategori og rådata for 12 perioder (antall, omsetning og bidrag) blir overført.  Det kreves kjennskap til Excel for å bearbeide data videre på en hensiktsmessig måte.

Det er lagt inn en ny tabell – selgere.  Selgere kan registreres med navn, telefon og budsjett.  Selger kan nå registreres på ordren.  Er fast selger lagt inn på kunden hentes denne inn.  Det er laget utskrift av selgere.

Det er lagt inn en ny tabell – Tekstfraser.  En tekstmengde kan registreres. Når man legger inn en fritekst (Tekstlinje) på en ordre kan en hente den ferdige teksten inn ved å trykke på F1 eller kikkertknappen.   Det er laget utskrift av tekstfraser.

Det er nå mulig å legge inn så mange kontaktpersoner en ønsker inn under en kunde. Det er laget en ny rapport hvor alle kundens kontaktpersoner kan skrives ut.  (Kun Admin 2)

Man kan koble kontaktperson og selger til en oppfølging med en beskrivelse.  Til oppfølgingen kan det så registreres hendelser med dato, klokkeslett og beskrivelse samt rubrikker for utført/utsatt/avlyst. 

 I selger registeret kan man se hvilke hendelser som står for tur og hvilke som er utført innenfor ønsket datointervall for den enkelte selger, samt skrive de ut.

Det er utarbeidet en egen oppfølgingsrapport hvor utvalgte hendelser listes.

I ordreregisteret er det nå mulig å registrere tilbud.  Tilbudene kan skrives ut fra skriverknappen i ordrebildet.  Ved overføring av tilbudet til ordre/faktura overføres tilbudet til tilbudshistorikk merket som godtatt.  Ved sletting av et tilbud overføres tilbudet til tilbudshistorikk som ikke godtatt.  Tilbudet kan også overføres til Word hvis man har Word 2000 eller høyere.

Kunderegisteret har nå en egen flik for tilbudshistorikk.  (Admin 2)

 Alle ovenstående endringer medfører at Admin 2 nå har en komplett kundeoppfølgingsdel inkludert i pakken.  (CRM som det også kalles på norsk – Customer Relationship Management )

Mulighet for opptil 30 forskjellige MVA satser i Admin 2.

Det er nå mulig å beregne lønn for kun den person som er fremme på skjermen under vedlikehold av Lønnstakere/periodedata.  Beregningsresultatet kan da ses umiddelbart på skjermen for vedkommende person.

Ved utskrift fra Lønnstakere kan man nå velge mellom kartoteksutskrift, lønnsavregning eller etiketter.  Det vil si at man kan skrive ut en avregning direkte fra lønnstakerregisteret for den lønnstaker man har framme i bildet. 

Videre kan man skrive ut etiketter for et utvalg av ansatte.  Etikettene kan tilpasses i hovedmenyen under det nye valget ”Endre lønnstakeretiketter”.

 Beregning av arbeidsgiveravgift gjøres nå etter de nye forskriftene med bunnfraddrag m.videre.   Admin 3 støtter også alle unntaksregler ved beregning av arbeidsgiveravgift.

 

Januar 2003

Ved tilbakekopiering av sikkerhetskopi vil bakgrunnsfargen være rød, slik at det blir større forskjell på sikkerhetskopiering og tilbakekopiering.

 Det er nå mulig med sikkerhetskopiering til harddisken.  Hver eneste sikkerhetskopi vil legge seg i et arkiv på harddisken, med dato og klokkeslett.  Man kan således kopiere tilbake valgfritt fra alle sikkerhetskopier på harddisken.

Balanse, råbalanse og driftsregnskap kan nå overføres til Excel regnearksfil.   Ved utskriften kan man krysse av at man ønsker overføring til Excel.  Deretter angir man plassering og filnavn.

Hvis man ved bilagsregistrering, slår enter i tomt kontonummer, kommer man nå inn i en kontodialog, taster K,L eller H (kunde, leverandør, hovedbok) da  kommer man videre inn i et inkrementert navnesøk.  Man taster første bokstav, og alle som passer kommer opp, deretter neste bokstav og så videre.   Dette gjør det enda enklere å slå opp i kontoplan eller kunde/leverandørregister.

Ved utskrift av etiketter av varer kan man nå angi hvor mange man vil ha av hver vare.

Hvis man ved ordreregistrering, slår enter i tomt kundnummer, kommer man nå inn i et inkrementert navnesøk.  Man taster første bokstav, og alle som passer kommer opp, deretter neste bokstav og så videre.   Dette gjør det enda enklere å slå opp i i kunderegisteret.

Hvis man ved ordreregistrering, slår enter i tomt varenummer, kommer man nå inn i et inkrementert navnesøk.  Man taster første bokstav, og alle som passer kommer opp, deretter neste bokstav og så videre.   Dette gjør det enda enklere å slå opp i i vareregisteret.

Har man registrert ordre, og velger knapp med skriver i registreringsbildet, kan man nå velge mellom utskrift av pakkseddel eller ordrebekreftelse.   Har man registrert faktura får man som før utskrift av fakturakladd til skriver eller skjerm.  Dette betyr at det blir enda enklere å skrive ut ordrebekreftelser og pakksedler.  Har man direkte faktura (kontantnota) får man som før utskrift av ordinær faktura.

Det er nå åpnet for 2 siffer i avdeling i Admin 3 - lønn.  Det betyr at for de som benytter Admin 1 sammen med Admin 3, nå kan legge inn fordelingsnøkler på den enkelte ansatte (avdeling 10-99).   Fordelingen skjer kun ved automatisk bokføring i Admin 1.  For de som ikke benytter Admin 1 betyr dette at man fritt kan velge avdeling fra 0 til 99.

Det benyttes nå lav sats ved beregning av avsetning av arbeidsgiveravgift på feriepenger (for de som er over 62 år)

Ved utskrift av bankliste, vil skattetrekket ikke skrives hvis kontonummer for skattetrekk ikke er utfylt i parametre.  Dette betyr at de som har satt av en fast sum i stedet for å innbetale aktuelt trekk hver termin kan slippe å få trekket på banklista.

Ved kopiering av fil for skattetermintrekkene kan det nå velges direkte om man ønsker filen til diskett eller harddisk.   Dette gjør det enklere hvis man f. eks. ønsker å overføre filen pr. epost, samtidig blir det en enklere dialog hvis man ønsker filen kopiert til diskett.

 

Januar 2002

Admin 123 forWindows er nå fullført.  Fra 1. januar 2002 ble  Admin 3 for Windows levert.

Flerbrukermodulen er fullført.  Kontakt oss for oppgradering.

Rekonstruert journal gir mulighet for å skrive ut posteringsjournalen på nytt.

Bankavstemmingshjelp gir mulighet for å søke etter et bilag i regnskapet.

Nye lønnsarter for beregning av kjøregodtgjørelse.

Standardvalg for ordretype kan nå settes i parametre.

 

.